Onze visie en missie

 

"o.b.s. d'n tuun, waar je jezelf mag zijn!"

 

O.b.s. d’n tuun karakteriseert zich door haar open karakter, de kleinschaligheid en de korte lijnen tussen leerlingen, personeel, ouders en management. D’n tuun is een lerende organisatie waar voortdurend gewerkt wordt aan verbetering van de kwaliteit van onderwijs. Het team van leraren maakt daarbij gebruik van elkaars kwaliteiten door van en met elkaar te leren (collegiale consultatie) en richt zich op de teamontwikkeling.

De eind- en tussenopbrengsten van onze leerlingen worden structureel en systematische geanalyseerd en geëvalueerd op leerlingniveau en groepsniveau. Op leerkrachtniveau en schoolniveau worden trends gemaakt en conclusies uit de trends getrokken. D’n tuun is een school met een open karakter waarbij leerlingen, ouders en het team van leraren samenwerken om een optimale ontwikkeling te realiseren bij onze leerlingen.
De basis voor goed onderwijs is het bieden van een vriendelijk en veilig klimaat. Onze prioriteit ligt dan ook bij het bewaken en optimaliseren van dit klimaat. De leerkrachten werken dagelijks aan een goed pedagogisch klimaat in de school. Sociaal vaardig zijn heeft een belangrijke plek in onze school.
 

Handelingsgericht Werken en Opbrengstgericht werken zijn onze speerpunten waarbij we verschillende werkvormen gebruiken. We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften en op de verschillen in leerstijlen van de leerlingen. Het team van o.b.s. d’n tuun zal zich hierbij in de komende jaren ook gaan richten op het ‘nieuwe leren’ waar didactische vernieuwingen een rol gaat spelen. We leren kinderen ordenen, plannen en organiseren; dit ook als voorwaarden om meer projectgericht en leeftijddoorbrekend te gaan werken. Daarnaast worden onze leerlingen voorbereid op het digitale tijdperk waarin we nu leven en waarin zij in de toekomst zullen gaan werken.
 

In het komende schooljaar worden een aantal studiemiddagen en teamvergaderingen besteed aan het uitwerken en het op elkaar afstemmen van een aantal pedagogische en didactische leergebieden. Alle uitgewerkte plannen worden regelmatig geëvalueerd en vastgelegd. Zo zal handelingsgericht werken een vaste plek krijgen in ons onderwijssysteem, wat betekent dat we nog beter in kunnen spelen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen.

Alle medewerkers van o.b.s. d’n tuun werken vanuit een positieve basishouding, waarin we laten blijken aan alle leerlingen dat elk kind er toe doet en welkom is. Dagelijks krijgen alle leerlingen positieve aandacht.

Een goed pedagogisch klimaat is erg belangrijk, immers; er zijn meer kansen tot een optimale ontwikkeling wanneer er een goed pedagogisch klimaat heerst. De leerkrachten brengen de specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van autonomie (zelfstandigheid), relatie (contacten met leeftijdsgenootjes en de leerkracht) en competentie (wat een kind goed kan) in beeld, zodat zij hun onderwijs nog beter kunnen afstemmen en de leerlingen nog beter kunnen begrijpen. Voor het plan van aanpak en de uit te werken onderwerpen verwijzen we u naar het schoolplan, het jaarverslag en het jaarplan.
 

Openbare basisschool d’n tuun:

  • Zorgt voor een veilige en uitdagende leeromgeving.
  • Besteedt veel aandacht aan de leerlingenzorg (zie hiervoor ook schoolzorgplan dat voor u in de directiekamer ter inzage ligt).
  • Heeft een goed functionerend computernetwerk. We gebruiken de computers als aanvulling op het lesprogramma.
  • Vindt dat de kinderen zo zelfstandig mogelijk gemaakt moeten worden.
  • Werkt in de kleuterbouw met Boekenpret. De doelstellingen van Boekenpret: stimuleren van de taalontwikkeling bij kinderen, het bevorderen van leesplezier, ouders stimuleren boeken voor te lezen aan de kinderen, ouders wijzen op het belang van voorlezen, taalachterstand bij kinderen voorkomen of vroegtijdig signaleren.
  • Waarborgt een doorgaande lijn middels een overdrachtsformulier van de peuterspeelzaal naar onze school.
  • Is een school waar extra aandacht is voor de doorlopende lijn met betrekking tot het taal-leesonderwijs in alle groepen, aansluitend op boekenpret in de onderbouw.
  • Werkt met de Kanjertraining. Een methode om verbeterde leerresultaten, verbeterde concentratie, gedragsverandering en een afname pestgedrag te verkrijgen door hier preventief op in te zetten.
  • Is een ECO-School.
  • Heeft een enthousiast team dat klaar staat voor u en uw kind(eren)!