Godsdienstonderwijs / humanistisch vormingsonderwijs (HVO)

Op onze school besteden wij aandacht aan belangrijke levensbeschouwelijke stromingen zoals godsdiensten, maatschappelijke en politieke opvattingen binnen het normale lesprogramma (taal, begrijpend lezen, aardrijkskunde, geschiedenis) zonder daarbij een bepaalde levensovertuiging uit te dragen.

Daarnaast hebben openbare scholen de wettelijke plicht lestijd en een lesruimte beschikbaar te stellen aan organisaties die godsdienstonderwijs of humanistisch vormingsonderwijs willen aanbieden aan die kinderen waarvan ouders te kennen hebben gegeven dat zij hun kind aan deze lessen willen laten deelnemen.

In deze lessen kan wel een bepaalde levensovertuiging worden uitgedragen. De school en het schoolbestuur zijn echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze lessen. Nadere informatie over de invulling van deze lessen is op school verkrijgbaar. Bij voldoende belangstelling gaan bovengenoemde lessen door. Ouders kunnen hun keuze aan het begin van het schooljaar doorgeven en geven hun kind(eren) voor het gehele schooljaar op voor deze lessen. Ook ouders die géén prijs stellen op de godsdienstlessen, dan wel de lessen humanistisch vormingsonderwijs dienen dit aan te geven. Hun kind blijft dan toevertrouwd aan de zorg van de groepsleerkracht.