Ouderbijdrage

In de Medezeggenschapsraad (MR) is besloten dat het beheer van de ouderbijdrage berust bij mevrouw Wandy Nagtegaal (moeder van Vincent). De ouderbijdrage van een schooljaar wordt op democratische wijze vastgesteld tijdens de eerste MR vergadering aan het begin van het schooljaar. De penningmeester legt tijdens de algemene ouderavond een financiële verantwoording af. 

De vrijwillige ouderbijdrage voor dit schooljaar bedraagt € 27,50.

De totale bijdragen per schooljaar bedraagt per leerling:

- voor de kinderen uit de groepen 1 tot en met 3: € 47,50.
(€ 27,50 vrijwillige ouderbijdrage en € 20 verplichte ouderbijdrage schoolreis)

- voor de kinderen uit de groepen 4 tot en met 7: € 58,50.
(€ 27,50  vrijwillige ouderbijdrage en € 31 verplichte ouderbijdrage schoolreis)

- voor de kinderen uit groep 8: € 157,50.
(€ 27,50  vrijwillige ouderbijdrage en € 130 verplichte ouderbijdrage schoolkamp).
De verplichte ouderbijdrage voor het schoolkamp wordt vastgesteld zodra programma en begroting bekend zijn.

Een deel van de vrijwillige ouderbijdrage is bestemd voor aankopen, waarvoor geen beroep op de gemeente of overheid kan worden gedaan, een ander deel wordt ook gebruikt voor de kosten van diverse feesten en (buitenschoolse) activiteiten. Gezien de kosten van schoolreisjes en schoolkamp, hebben we deze bijdrage verplicht gesteld voor alle ouders.