Ouderbetrokkenheid: onmisbaar!

Zonder u kunnen wij niet het onderwijs geven zoals wij dat graag zouden willen. Graag gaan wij met u in gesprek, teneinde onze missie: "o.b.s. d'n tuun, waar je jezelf mag zijn!" waar te maken. Veel leuke activiteiten kunnen alleen doorgang vinden door de inzet van u: de enthousiaste ouders van d'n tuun!  

Onderzoek wijst uit dat ouders een grote invloed hebben op de ontwikkeling en leerprestaties van hun kinderen. Thuis kunnen zij een veilige en stabiele omgeving bieden. Zij kunnen hun kinderen stimuleren door regelmatig voor te lezen, betrokken te zijn bij het huiswerk en hen te motiveren als het tegenzit op school. Ook zijn ouders onmisbaar bij loopbaanoriëntatie en loopbaanbegeleiding en bij het voorkomen van schooluitval en schoolverzuim.

Ten slotte is de betrokkenheid van ouders belangrijk voor de school als geheel: een school waarin talenten worden benut, ouders, leraren en leerlingen respect hebben voor elkaar en waarin helder is welke afspraken er gelden.

Scholen mogen verwachtingen hebben over de betrokkenheid van ouders en hen hierop aanspreken. Andersom mogen ouders van scholen verwachten dat zij hen actief betrekken bij de school en bij de ontwikkeling van hun kind. Het is belangrijk dat ouders en scholen met elkaar samenwerken.

Door informatieverstrekking proberen we alle andere ouders, soms “op afstand”, betrokken te houden bij de ontwikkelingen op de school. Niet iedereen kan immers zelf actief zijn. Een goed contact tussen ouders en school is noodzakelijk. Daardoor zijn de leerkrachten vaak beter in staat de kinderen te leren kennen en begrijpen. Door dit contact weten de ouders ook waar de leerkrachten en de kinderen op school mee bezig zijn.

Bovendien wordt eens in de twee jaar een tevredenheidonderzoek gedaan bij onder andere de ouders om meningen en wensen van ouders te peilen, waar we vervolgens mee aan de slag gaan. De communicatie met ouders staat bij ons hoog in het vaandel. We informeren ouders via de nieuwsbrief, die één keer per maand per email verstuurd wordt. Belangrijke informatie wordt op een A-3 papier bij de ingangen gehangen, zodat ouders en kinderen dat dagelijks kunnen lezen. Daarnaast vinden er minimaal twee keer per jaar de rapportgesprekken plaats over de vorderingen van de leerling.

Een van de mogelijkheden die u als ouder aan kunt grijpen is om contactouder van de groep te worden, deel te nemen aan de Medezeggenschapsraad (MR) of in te schrijven als hulpouder voor een van de vele activiteiten die de school voor de kinderen organiseert. Tevens verwachten wij uw aanwezigheid bij de informatieavonden en de rapportgesprekken. Deze contactmomenten zijn erg belangrijk, zowel voor u als voor ons. Dit alles met een gemeenschappelijk doel: het zo goed mogelijk begeleiden van uw kind(eren)!

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, stelt u deze dan aan de groepsleerkracht of via info@obsdntuun.nl