Medezeggenschapsraad (MR)

Wat is de MR?

MR staat voor Medezeggenschapsraad. Deze raad bestaat uit een enthousiaste groep ouders en leerkrachten die een aantal avonden per schooljaar bij elkaar komt om te vergaderen over zaken die te maken hebben met het onderwijs en de schoolorganisatie. Hierbij komen ook bestuurlijke en landelijke onderwerpen aan de orde.

Daarnaast is er eveneens een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor alle basisscholen die onder ons bestuur (Stichting OPOGO) vallen. In deze raad zit van iedere basisschool twee vertegenwoordigers, een leerkracht en een ouder. In de vergaderingen van de GMR worden schooloverstijgende zaken besproken.
 

Wat zijn de taken?

Besluiten die de directie en/of het bestuur wil nemen, worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad. Op zijn beurt kan de medezeggenschapsraad elk standpunt dat zij heeft te allen tijde kenbaar maken aan de directie of het bestuur. De medezeggenschapsraad overlegt met de directie en het bestuur over onderwerpen zoals: verbetering van het onderwijs, het schoolplan, de besteding van geld en gebouwen, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, communicatie en betrokkenheid naar ouders, veiligheid in en rond de school.

 

Wat betekent de MR voor ouders?

Iedere ouder kan via de MR zijn stem laten horen. De oudergeleding in de MR vertegenwoordigt de ouders van de school. De MR behandelt geen individuele problemen, maar aangelegenheden die op iedereen betrekking kunnen hebben. De vergaderingen vinden plaats op school en zijn voor alle ouders en personeelsleden toegankelijk. Iedereen kan de raad verzoeken bepaalde onderwerpen aan de orde te stellen daar aan de medezeggenschapsraad vaak om haar instemming of advies gevraagd wordt.

Naar de bovenschoolse Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van SOPOGO vaardigt onze MR één lid van de oudergeleding en één lid van de personeelsgeleding af. Dit schooljaar zal onze school vertegenwoordigd worden door Annemieke Ouwens namens de teamgeleding en Jacquelien Struik namens de oudergeleding.

De MR-vergaderingen zijn openbaar. Indien u gebruik wil maken van de gelegenheid een vergadering bij te wonen kunt u dit kenbaar maken aan de voorzitter van de MR via MR@ObsDnTuun.nl. Ook vragen en/of opmerkingen kunt u mailen naar dit adres. Voor meer informatie, vergaderdata en notulen van de GMR verwijzen wij u naar de site van onze stichting.